چارتر شيراز-مسقط-شيراز پرواز سلام اير با نرخ ويژه با بار 20 کيلوسایر اعلانات